Cyflawni dros Gymru

Byddwn yn cyflwyno ein prosiectau gyda dealltwriaeth ddofn o bolisïau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Rydym yn frwd dros gefnogi Cymru i ddod yn wlad wirioneddol gynaliadwy. Mae ein tîm yn deall ac yn parchu’r fframweithiau sy’n llywio polisi ac arfer yng Nghymru.

Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol

Rydym yn ymrwymo i alinio canlyniadau ein prosiect â Nodau Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae ein tîm yn cynnwys arbenigwyr sy’n cefnogi sefydliadau i ddarparu eu gwasanaethau yn unol â fframwaith ‘Cenedlaethau’r Dyfodol’, ac mae ein profiad yn dangos bod y dull hwn yn darparu canlyniadau sy’n cyd-fynd yn dda ag anghenion pobl Cymru – yn awr ac ar gyfer y dyfodol.

Y Nodau Llesiant

Argyfwng Hinsawdd

Ar 29 Ebrill 2019 cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Argyfwng Hinsawdd, gan gadarnhau bod y mater yn fater diffiniol a chyffredinol i Gymru. Mae tîm prosiect Môr Glas a Môr Gwyrdd yn cydnabod pwysigrwydd y datganiad hwn i reoleiddwyr a chymdeithas sifil yng Nghymru. Bydd prosiectau Môr Glas a Môr Gwyrdd yn gwneud cyfraniad sylweddol at gynhyrchu trydan carbon isel ac yn lleihau dibyniaeth Cymru ar danwydd ffosil wedi’i fewnforio.

Argyfwng Natur

Ar 30 Mehefin 2021 cyhoeddodd y Senedd Argyfwng Natur i gydnabod y pwysau ar ein hecosystem sydd wedi rhoi 17% o rywogaethau Cymru mewn perygl. Ein nod yw datblygu ein prosiectau gan ddefnyddio’r dystiolaeth orau bosibl ar ddulliau gweithredu effaith isel, a chyda nod natur-bositif. Bydd ein gweithgareddau, ar y tir ac ar y môr, yn cael eu cynllunio gyda’r amddiffyniadau a’r gwelliannau mwyaf posibl i natur a’n hecosystemau

Dyletswydd economaidd-gymdeithasol

Mae gan gyrff y sector cyhoeddus yng Nghymru ddyletswydd i ystyried canlyniadau cyfartal, ac nid cyfle cyfartal yn unig. Yn ymarferol, mae hyn yn golygu ceisio mynd i’r afael â materion systemig sydd wedi hen ymwreiddio mewn cymunedau ledled Cymru, a all fod yn wreiddiol o ddigwyddiadau’r degawdau diwethaf. Bydd ein dull o wneud y mwyaf o’r gymuned a pherchnogaeth leol yn ein galluogi i helpu i dargedu buddion ariannol y prosiect gyda’r cymunedau sydd â’r angen mwyaf.

Diogelwch ynni

Mae strategaeth diogelwch ynni Prydain yn pwysleisio’r angen i ddatblygu mwy o ffynonellau ynni cartref, yn enwedig o ffynonellau adnewyddadwy. Bydd Môr Glas a Môr Gwyrdd yn cefnogi’r nodau o ddarparu diogelwch hirdymor ar gyfer system drydan Prydain Fawr, yn ogystal â helpu i leihau dibyniaeth ar danwydd ffosil wedi’i fewnforio.

Cost ynni

Mae pris tanwydd ffosil yn cael ei bennu ar farchnad fyd-eang a gall amrywio’n sylweddol, fel y gwelwyd yn ystod y cyfnod ôl-covid. Gall prosiectau gwynt arnofiol mawr helpu i sefydlogi prisiau drwy ddarparu ffynhonnell drydan hirdymor, ddibynadwy a chost isel sy’n cydbwyso’r fflyd wynt alltraeth fawr bresennol oddi ar arfordir dwyreiniol y DU.

Mae cost gyffredinol is trydan yn arwain at fanteision economaidd-gymdeithasol lluosog, o leihau’r risg o dlodi tanwydd, i wella hyfywedd busnes a diwydiant, yn enwedig y sectorau gweithgynhyrchu ac ynni-ddwys.

Bydd y prosiectau hefyd yn cefnogi seilwaith gwell ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol, gan leihau cost datblygu ynni adnewyddadwy drwy weddill y ganrif.