Gwarchodaeth amgylcheddol

Ategir ein hymrwymiad i ragoriaeth mewn datblygu ynni adnewyddadwy cyfrifol gan ein dealltwriaeth o’r rôl hanfodol a chwaraeir gan ecosystemau morol, a’r Môr Celtaidd yn arbennig. 

Mae’r Môr Celtaidd yn rhan hanfodol o gynefin morol Cymru. Mae’n faes pwysig i adar môr ar gyfer bridio, gaeafu neu fudo. Mae’r ardal hefyd yn gartref i amrywiaeth eang o fywyd gwyllt, o forfilod, dolffiniaid, siarcod a morloi, i welyau cwrel a maerl.

Byddwn yn defnyddio’r technegau a’r technolegau gorau sydd ar gael i gynnal cyfres gynhwysfawr o arolygon amgylcheddol, i sicrhau ein bod yn lleihau effaith datblygiad y prosiectau, ac yn gwneud y mwyaf o’r potensial ar gyfer gwella bioamrywiaeth.

Byddwn yn ymgysylltu’n onest ac yn agored â rhanddeiliaid o ystod eang o sectorau a daearyddiaeth. Byddwn yn defnyddio ein rhwydweithiau o sefydliadau a chynrychiolwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol i greu perthnasoedd hirdymor sy’n fuddiol i’r ddwy ochr. Rydym yn ceisio deall anghenion rhanddeiliaid morol fel y gallwn ddylunio prosiectau sy’n darparu symiau mawr o drydan carbon isel gan darfu cyn lleied â phosibl ar ecosystemau presennol.  

Gwelliant amgylcheddol a budd economaidd-gymdeithasol

Yn ogystal â darparu ynni glân, carbon isel, rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod ein prosiectau yn cael buddion amgylcheddol ac economaidd-gymdeithasol ehangach.wpml_nbspRydym yn falch o fod yn gweithio gyda MEECE (Canolfan Ragoriaeth Peirianneg Ynni Morol) ar ddau brosiect cyffrous sy’n anelu at gyflawni ehangach y manteision ehangach hyn.  

Riffiau Eco

Rydym yn gweithio gydag ORE Catapult ac Exo Engineering sydd wedi datblygu ‘eco-riffiau’ arloesol sydd wedi’u cynllunio i ddarparu amddiffyniad ecolegol gwell ar gyfer seilwaith gwynt ar y môr fel llwybrau ceblau a sylfeini tyrbinau. Mae eco-riffiau yn darparu cynefinoedd cymhleth sy’n cynnal amrywiaeth eang o rywogaethau ac yn cynnig lloches i gramenogion, pysgod a rhywogaethau mes digoes, yn ogystal â llu o fflora.   Gall y creigresi eco hyn ddarparu hyd at 17% o ostyngiadau carbon o gymharu â chreigiau confensiynol a chynnwys hyd at 90% o ddeunyddiau wedi’u hailgylchu. Y cynllun yw profi’r eco-riffiau yn yr Ardal Brawf Ynni Morol (META) yn Noc Penfro gyda’r bwriad o’u hymgorffori yn nyluniad ein prosiect ynni gwynt ar y môr. 

Cydleoli gyda Dyframaethu

Mae ORE Catapult wedi cynnal astudiaethau dichonoldeb sy’n dangos bod synergeddau’n bodoli rhwng gwynt ar y môr a dyframaethu. Rydym yn gweithio gyda MEECE ac Alga Ltd ar astudiaeth ddichonoldeb sy’n edrych ar atebion i rwystrau rheoleiddiol a thechnolegol i gydleoli llwyddiannus, y gobeithiwn y bydd yn dod yn rhan annatod o ddylunio prosiectau. Gall gwymon ddod â nifer o fanteision amgylcheddol, gan gynnwys darparu cynefin ac amsugno carbon deuocsid. Gellir defnyddio gwymon i gynhyrchu amrywiaeth o gynhyrchion gan gynnwys bwyd, gwrtaith, fferyllol a chosmetigau felly gallai cydleoli gefnogi twf diwydiant newydd yn y rhanbarth a darparu buddion economaidd-gymdeithasol cysylltiedig.