Gweithio mewn partneriaeth

Rydym am gyffroi ac ennyn brwdfrydedd pobl ifanc a chymunedau lleol gyda’r cyfleoedd enfawr a ddaw yn sgil y sector ynni gwynt ar y môr newydd fel y bo’r angen. Edrychwn ymlaen at rannu cyfres o weithgareddau ymgysylltu creadigol gyda chi wrth i’n prosiectau fynd rhagddynt.  

Ein nod yw gwneud y mwyaf o fuddion ein prosiectau Môr Glas a Môr Gwyrdd ar gyfer yr amgylchedd, a phobl a chymunedau, trwy weithio mewn partneriaeth â sefydliadau ar draws Sir Benfro a Chymru gyfan. Rydym wedi mapio llawer o sefydliadau lleol rhanddeiliaid sydd â diddordeb posibl yn ein prosiect ac wedi bod yn gweithio’n agos gyda nifer ohonynt, gan gynnwys Ynni Cymunedol Sir Benfro. Rydym am rymuso cymunedau gydag ymgynghori, gwneud penderfyniadau a pherchnogaeth, ac rydym yn bwriadu canolbwyntio’n benodol ar amrywiaeth, cynhwysiant a thegwch a helpu i gefnogi’r cymunedau mwyaf agored i niwed gyda’n dull wedi’i dargedu o ddarparu buddion.

Dwy ferch yn gweithio ar broblem lego

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau etifeddiaeth leol gref i brosiectau Môr Glas a Môr Gwyrdd. Rydym eisoes wedi noddi nifer o ysgolion lleol i gymryd rhan yn Her Cynghrair Lego Cyntaf gyda’r nod o ysbrydoli plant ifanc i yrfaoedd STEM. Gyda llawer o’n tîm datblygu wedi dysgu eu sgiliau STEM yn ysgolion Cymru, rydym wrth ein bodd ein bod yn gallu cyfrannu at y genhedlaeth nesaf o bobl greadigol ac arbenigwyr technegol.  

Teimlwn yn angerddol hefyd am ysbrydoli pobl ifanc i ddysgu am y bywyd morol anhygoel o dan y Môr Celtaidd. Rydym yn gweithio gyda Celtic Deep Conservation, Cwmni Buddiannau Cymunedol lleol, sy’n anelu at greu eiriolwyr cefnfor o bob oed, hunaniaeth a gallu trwy gysylltu pobl â’r cefnfor a’r anifeiliaid anhygoel sy’n byw yno. Dros y misoedd nesaf, bydd Celtic Deep yn gweithio gyda nifer o ysgolion cynradd ac uwchradd ar ein rhan.