Gwerthoedd

Datblygu cynaliadwy

Mae Llywodraeth Cymru, y Senedd ac awdurdodau lleol wedi datgan argyfyngau hinsawdd a natur, y mae angen mynd i’r afael â nhw ar yr un pryd ac ar fyrder. Mae datblygu ynni adnewyddadwy ar raddfa fawr yn rhan hanfodol o fynd i’r afael â newid yn yr hinsawdd; ond mae’r ffordd y mae prosiectau’n cael eu datblygu, a phwy sy’n elwa ohonynt, hefyd yn bwysig iawn.

Mae ein strategaeth yn cyd-fynd â Nodau a Ffyrdd o Weithio Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol i sicrhau bod ein prosiectau’n creu ffyniant tra’n cyflawni cynaliadwyedd.

Byddwn yn cyflawni prosiectau sy’n defnyddio’r dystiolaeth wyddonol orau i liniaru effaith lle nad oes modd ei osgoi, ac yn gwella ac yn gwella cynefinoedd lle bynnag y bo modd. Rydym am i’n prosiectau helpu i gyflawni dyfodol natur-bositif a sero net.

Uniondeb, proffesiynoldeb a phrofiad

Mae’r Bartneriaeth rhwng Hiraeth Energy a Magnora Offshore Wind yn dod â phersbectif a dealltwriaeth unigryw o Gymru ynghyd, gyda phrofiad byd-eang o ddatblygu ynni gwynt ar y môr. Mae ein tîm cyfun yn cynnwys rhai o’r ymarferwyr mwyaf arloesol, profiadol ac uchel eu parch yn y sector. Rydym yn gweithio gydag ystwythder ac ymrwymiad, tra bob amser yn cynnal y lefelau uchaf o broffesiynoldeb ac uniondeb.